geologia_boritokep

Geológia specializáció

Mi a specializáció célja? Milyen képességekkel rendelkezik egy geológus? Mik a fontosabb tantárgyak? Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Mi a képzés célja?


A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képesek a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatok ellátására, a Föld rendszerszemléletű megértésére, és jelenségeinek bemutatására, a négydimenziós gondolkodásra, és hogy hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét. Ismerik a Föld erőforrásait (levegő, víz, talaj, ásványi nyersanyagok és energiaforrások), az azokkal való környezettudatos gazdálkodást. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Milyen képességekre tesz szert, aki Geológia specializáción végez?


A Geológia specializáción végzett hallgató:

- Képes földtudományi elméletek, paradigmák és elvek gyakorlati alkalmazására, melyek során alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja.

- Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel.

- Képes a mérési eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai megjelenítésére, térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére, térelemzésre, statisztikai módszerek, valamint földtudományi eszközök felhasználásával történő egyszerű elemzésére.

- Képes a természeti (elsősorban földtudományi) és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára.

- Képes kutatási projektek részfeladatainak végrehajtására, laboratóriumi és terepi mérések végzésére.


Fontosabb tantárgyak


Ásványtan, Kőzettan, Bevezetés a földtanba, A Föld és az élet fejlődése, Szerkezeti földtan, Kőzetmikroszkópia, Hidrogeológia, Üledékföldtan alapjai, Térképészet, Általános klimatológia, Talajtan, Magyarország földtana


A hallgatók a képzés során számos belföldi (Mecsek, Balaton-felvidék, Alföld) és külföldi (Erdély) terepgyakorlaton vesznek részt, melyek a terepi ismereteik bővítését, valamint az elméleti ismeretek terepi bemutatását szolgálják.