A Magyar Tudomány Ünnepe

A SZAB Föld- és Környezettudományi Szakbizottság programja

Mottó: Határtalan tudomány

Időpont: 2018. november 8. 14. óra

Helyszín: SZTE TTIK Jakucs terem (Egyetem u. 2. I. emelet)

Tudományos előadások


Szanyi János: Kihívások a nagyhőmérsékletű geotermikus energia hasznosításában


A mély geotermikus energia hasznosításának növekedési üteme elmarad a többi megújuló energia növekedési ütemétől. Ennek elsődleges oka a földtani kockázat. Ezt felismerve az Európai Unió több kutatási pályázatot hirdetett, egyrészt a kockázatok csökkentése másrészt a fúrási költségek minimalizálása céljából. A pályáztok félidőhöz érkeztek, összefoglaljuk a jelenlegi kutatási eredményeket, gyakorlati tapasztalatokat. Szó lesz az ércbányászat és a termálvíz termelés összekapcsolásáról, réteg stimulálási eljárásokról, lézeres kútfúrási lehetőségekről.

Dr. Szanyi János PhD, tudományos főmunkatárs, SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék


Dr. Szalma Elemér: "Geológiai, geofizikai és hidrogeológiai háttéradatok használata a hidrobotanikai kutatásban (avagy honnan tudjuk, hogy Endrey Elemér 1900-ban nem mondott igazat, mikor Hódmezővásárhelyen megtalálta az Aldrovanda vesiculosát?)”


A geológiai, geofizikai és hirdogeológiai vizsgálati adatok tették lehetővé a vízinövény populációk új (nem csak élet-és növekedésforma szerinti) funkcionális csoportba való besorolását. Ennek segítségével olyan kérdések megválaszolására is lehetőség nyílt, miszerint miért szikes a Fertő-tó, miközben közvetlen mellette láp (Hanság) található? Vagy több tízezer év múlva hol lesznek a Kárpát-medencében kékperjés láprétek? Mi volt az eredeti funkciója a Kunhalmoknak? Vagy ami a címben is szerepelt, Endrey Elemér 1900-ban hogyan huncutkodott? Előadásunkban ennek a kutatásnak jelen történetét mutatjuk be.

Dr. Szalma Elemér, PhD, főiskolai docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Sipos György: Ökológiai, árvízvédelmi és társadalmi szempontú komplex ártér-értékelés lehetőségei a Duna vízgyűjtőjén (Danube Floodplain)


A Duna egykori és jelenlegi árterületeinek jelentős része mára degradálódott vagy eltűnt a mezőgazdasági területek, a települések és az infrastrukturális elemek fokozódó térbeli kiterjedése és a nem megfelelő ártérhasználat következtében. Az árterületek ilyen átalakulása miatt egyre fontossá válik az árterek ökológiai, morfológiai és hidrológiai állapotának értékelése és többcélú ártér rehabilitációs beavatkozások megvalósítása. A Danube Floodplain c. projekt keretében létrejött nemzetközi együttműködés egyik célja (melynek tagja a Szegedi Tudományegyetem is) éppen ezért a Duna vízgyűjtőjének jelentős részére kiterjedő komplex ártér-értékelés, amely megalapozza a Duna árvízi kockázat kezelésének és vízgyűjtő gazdálkodási gyakorlatának nemzetközi és integrált fejlesztését pl. az ártér megőrzési és helyreállítási lehetőségek kidolgozásával, ami végső soron hozzájárul az árvíz kockázat mérsékléséhez is.

A fenti célok megvalósítását szolgálja egyrészt egy egységes térinformatikai rendszer fejlesztése a Duna vízgyűjtőjére, mely integrálja az elérhető távérzékelési adatokat, a korábban elkészült vízgyűjtő léptékű adatbázisokat és az egyes országok releváns nemzeti adatait. A kutatás további célja jövőbeli ártér helyreállítási beavatkozások tervezését segítő egységes szemléletű és integrált értékelési/osztályozási módszerek kidolgozása, melynek alapját a Duna vízgyűjtőjét egységesen kezelő, átfogó GIS rendszer megteremti meg. A több szempontú, több léptékű elemzés lehetséges módszere az ártér értékelési mátrix (Floodplain Evaluation Matrix (FEM) fejlesztése a Duna vízgyűjtőre, mely integrálja az egyes folyószakaszok legfontosabb hidrológia/hidraulikai, ökológiai és szocio-ökonómiai paramétereit, így lehetővé teszi a folyószakaszok összehasonlítását. és a beavatkozások megvalósítására alkalmas szakaszok lehatárolását.

A szerzők: dr. Blanka Viktória PhD, tudományos munkatárs, Prof. Dr. Mezősi Gábor DSc, egyetemi tanár, Dr. Sipos György PhD, egyetemi docens, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék


Friss Hírek

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a Szegedi Tudományegyetem Geoinformatika MSc szakra vonatkozó indítási kérelmét, így intézetünk képzési kínálata egy új mesterszakkal bővült.

A képzést magyar és angol nyelven is tervezzük indítani. Bővebb információt a szakfelelőstől, Dr. Mucsi László (mucsi@geo.u-szeged.hu, 62/344-397) egyetemi docenstől lehet kérni.