Országos Tudományos Diákköri Konfereniákon elért eredmények

2023


1. helyezések

Farkas Márton: Városi terek fejlődéstörténete és funkciói Szeged tereinek példáján

Lantos Viktor: Szeged-Móraváros településmorfológiai jellemzőinek vizsgálata

Pozsár Attila: A turmalin petrogenetikai indikátor szerepe hegyes-hegységi kőzetekben

Trásler Nándor: Szegedi közösségi zöldterületek kulturális ökoszisztéma-szolgáltatásainak városfejlesztési szempontú vizsgálata


2. helyezések

Balogh Márton Bence: NÖSZTÉP élőhelytípusok inváziós fertőzöttségének tér- és időbeli vizsgálata GIS módszerekkel

Hajdu Sándor: Ártéri szintek kialakulása a Duna Baja és Stari Slankamen közötti szakaszán

Jakus Imre: A szuburbanizáció térbeli és időbeli folyamatai Szeged környékén stasztikiai mutatók alapján


Különdíj:

Jákri Barnabás: A Magyarhoni Földtani Társulat által felajánlott jutalom

Ladányi Lili: Töréses és képlékeny szerkezeti elemekhez kapcsolódó érrendszerek és a fluidummigráció nyomai az óbányai Öreg-patak völgyben (Óbánya)

Szkalisity András: Magyarországi naygvárosok rekreációs területeinek differenciált fejlődési pályái - a hobbikertektől a szegények szuburbanizációjáig

Vincze Ákos: Folyóvízi teraszok térképezése a Középső-Pamír és Nyugati-Tien-san területén


2021.


1. helyezések

Brindza Ágnes: Az okos mobilitás helyzetének feltárása, mérésének és fejlesztésének lehetőségei Szegeden

Dratsay Dénes: A népességmegtartó képesség fogalmi keretei és statisztikai mérhetőségének kritikai megközelítése Hódmezővásárhely példáján

Vámos Ramóna: A vertikális lakóhelyi szegregáció vizsgálata Szeged példája alapján

Vári Tamás Zsolt: A magyarbagói Feneketlen-tavi tőzegmohaláp negyedidőszak végi környezettörténete


2. helyezések

Flórián Szilveszter: Mikroműanyagok mennyisége a Tisza és mellékfolyói üledékében a Rahó és Mindszent közötti szakaszon

Halász Noémi: Az Ol Doinyo Lengai egy ijolit xenolitjának evolúciója

Jakab Balázs: Mezőgazdasági fólia sátrak vizsgálata, távérzékelés és mesterséges neurális hálózat segítségével

Kacsova Evelin Csenge: A városi faállomány ökoszisztéma szolgáltatásainak elemzése és előrejelzése egy szegedi utcarekonstrukció példáján

Országh Csilla: A félperifériás kapitalizmus megnyilvánulása Tatabánya két lakótelepének morfológiai és társadalomföldrajzi vizsgálata alapján


3. helyezések

Heiner Soma Ádám: A COVID pandémia hatása a légiközlekedésre a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér forgalmának változása tükrében


Különdíj:

Andrási Brigitta - Siska-Szabó Lehel: Környezetszennyező nehézfémek ártalmatlanítása növényekkel: a mártélyi Holt-Tisza rehabilitációja kapcsán létesült zagykazetták monitoringja

Balkus Bence Máté: A klímaváltozás hatása különböző települési karakterekre Békéscsaba példáján

Szkalisity András: Szocialista üdülőtelepek helyzete és funkciói a 21. században Csongrád-Csanád megyei példák alapján

Száli Rebeka: A Pajzsi Komplexum (Erdélyi-középhegység, Tisia-megaterrénum) kőzeteinek teljes kőzet geokémiai vizsgálati eredményei

Tóbiás Katinka: A gamifikáció lehetőségei a geográfusképzésben a Cities: Skylines példáján

Trásler Nándor: Az informális városi zöldterületek vizsgálata Szegeden a COVID-19 pandémia alatt


A Magyar Földrajzi Társaság Jutalma:

Kiss Cintia: Városi háttérszennyezettség meghatározása padláspor minták alapján szegeden, különös tekintettel a mezőgazdasági eredetű növényvédőszer-maradványokra

Németh Melitta: A közösségi média és turizmusmarketing összefüggései – különös tekintettel Szeged turisztikai folyamataiban


Helyezés nélküli résztvevők:

Ladányi Lili: Szerkezetföldtani és petrográfiai megfigyelések aaz Óbányi-völgyben (Kelet-Mecsek)

Nagy Albert: Késő-pleisztocén és holocén homokmozgási periódusok idejének meghatározása az Illancs területén

Szabó Nikoletta: A terroir jelentősége a borturizmusban egy specifikus Balaton-felvidéki példa alapján


2019.


1. helyezés

Francia Dóra: Kreatív stratégiák integrálása a városfejlesztési folyamatokba – a köztér felméréstől a köztéri miliő kialakításáig


2. helyezések

Enyedi Fruzsina: Szeged közösségi zajterhelésének térbeli sajátosságai és az ahhoz kapcsolódó társadalmi konfliktusok megjelenése a különféle diskurzusokban és a zaj észlelésében

Gracsek Alexandra: A közterületen szórakozó középiskolások deviáns viselkedésformáinak térbelisége Szegeden

Halász Noémi: Az Ol Doinyo Lengai egy ijolit xenolitjának evolúciója

Izing Máté Antal: Kárpátalja turizmusa, különös tekintettel Viskre


Különdíj:

Gracsek Alexandra: A közterületen szórakozó középiskolások deviáns viselkedésformáinak térbelisége Szegeden

Horváth Gergő: A városzsugorodás elméleti kérdései és kutatásának lehetősége Kaposvár példáján

Süli Dorottya: A közösségi médiában megosztott tartalmak hatása a könnyűzenei fesztiválturizmusra


2017.


1. helyezések

Csányi Katalin Tímea: Szeged város szennyezettsége - ülepedő porok nehézfémtartalmának és mágneses szuszceptibilitásának vizsgálata bioindikátorok segítségével

Gaál Gergő: Régészeti lelőhelyek térbeli elhelyezkedésének vizsgálata az egykori klimatikus viszonyokkal összefüggésben Hódmezővásárhely környékén

Gudmann András Viktor: A CORINE felszinborítási térkép automatikus előállításának lehetőségedöntési fa segítségével Csongrád megye területére

Kovács Ernő Imre: Növényzeti érdesség számszerűsítésének lehetőségei a Tisza árterén

Kovalcsik Tamás: Jó határ-rossz határ: az országgyűlési választókerületi határok 2011. évi módosítása

Miklós Bence: Az információ szerepe a környezeti igazságtalanságok kialakulásában a domaszéki és baktói belvizes területek példáján


2. helyezések

Hrabovszki Ervin, Tóth Emese: A Bodai Agyagkő Formáció képződményeiben megjelenő szerkezeti elemek és érkitöltések vizsgálata a BAF-2 fúrásban (Mecsek-hegység)

Tóth Bettina: A helyi értékek és hungarikumok jelentőségeinek vizsgálata a lokális és globális piacokon alföldi példákon keresztül

Tóth László: A szegedi középiskolások fesztivállátogatási szokásai társadalmi-területi vonatkozásban


Különdíjak

Biró Viktória: A turizmus hatása az urban sprawlra a horvátországi Zadar-térség példája alapján

Horváth Ágnes: A szentkirályi palánkvár sekélygeofizikai vizsgálata

Körmös Sándor: Furadék mintákban csapdázódott gázok tömegspektrometriás vizsgálata a Paleogén-medence két mélyfúrásának példáján

Szalai Ádám: Városi térhasználat vizsgálata, térpályák modellezése kiválasztott szegedi mintaterületen


Helyezés nélküli résztvevők

Csete Ákos Kristóf: A mirigyes bálványfa (Ailantus altissima)terjedési dinamikájának vizsgálata Szeged példájánSzemerédi Máté: Cirkonvizsgálatok a Gyűrűfűi Riolit Formáció felszíni feltárásainak kőzetanyagából (Nyugat-Mecsek)

Karl Máté János: A szegedi egyetemisták hatása a helyi albérletpiac térszerkezetére és ár-fluktuációjára

Kispál Judit: A biztonságos város koncepció természeti kockázat és a participáció központú értelmezése - Esettanulmány a szolnoki árvízvédelmi beruházás példáján

Kolcsár Ronald András: Városi közparkok ökoszisztéma szolgáltatásainak összehasonlító elemzése Zalaegerszeg példáján

Kriska Olivér: Határsáv – Az államhatárok komplex értelmezése a magyar határpolitika vonatkozásában és társadalmi attitűdök a szerb-magyar határtérségben

Papp Nikoletta: A Hidegkúti Formáció petrográfiai vizsgálata a balatonakali vízkutató fúrás rétegsora alapján

Tóth Bettina: A Tápió-vidéki települések részvétele a LEADER-programban - a helyi akciócsoport működésének eredeményesség-vizsgálata


2015.


1. helyezések

Garaguly István: A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vizsgálata

Horváth Roland: Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása

Kincses Boglárka: Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján

Liska Csilla Mariann: Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére


2. helyezések

Balogh Márton: Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Hernádon

Bende Csaba: Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi Megálló közösségi kert példáján

Fehérváry István: Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán

Hegedüs Tamás: Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció hatásai Zalaegerszeg példáján

Radics Vivien: Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének vizsgálata


Különdíjak

Csikós Nándor: Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Gulácsi András: Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított spektrális indexekkel Magyarországon

Hajdu István Zoltán: Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán

Kriska Olivér: Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben

Mészáros Előd: A Horváthertelend‒1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata

Tóth Balázs: A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos on-line és modern közösségi média alapján

Végh Zsuzsanna: Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza középső szakaszán


Helyezés nélküli résztvevők

Bende Attila: A kristályos alaphegység és az alsó-permi üledékes összlet települési viszonyának reambulációja a Máriagyűd-1 fúrásban (Villányi-hegység) ásvány-kőzettani és szerkezetföldtani vizsgálatok alapján

Bertus Zoltán: A Dél-Dunántúl politikai törésvonalai a parlamenti választások tükrében

Kolcsár Ronald András: Zalaegerszeg város zöldterületeinek funkcionális vizsgálata

Makra Zsófia: A kihalás szélére sodródott aprófalvak jövője - a Kelet-Mecsek és a Völgység példáján

Nagy Judit: A Duna vízjárásának és a meder dinamikájának vizsgálata a Duna alsó szakaszán (Sükösd térségében)

Szemerédi Máté: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján

Walter Heléna: Hidrotermás metaszomatózis nyomai az NWA 2086 CV3 szenes kondrit Ca-Al-gazdag zárványaiban


2013.


1. helyezések
Nagy Zoltán: Recens folyóbevágódások kimutatása a Maroson
Király Dániel: Szétkapcsoló elemek vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjő területén
Tóth Orsolya: A TL és OSL módszerek tesztelése régészetileg pontosan datálható téglamintákon
Vasárus Gábor: Győrszentiván város-vidék peremzónai jellegéből adódó konfliktusainak társadalomföldrajzi vizsgálata

2. helyezések
Fábián Eszter: A biomassza produkció és egyes környezeti tényezők közötti kapcsolat vizsgálata hazai erdőfoltokon
Juhos Tamás: Meder- és zátonyformálódás a Tisza és Körös torkolati szakaszán
Tanács Lejla: A magyar tanya társadalmi-gazdasági folyamatai a zákányszéki tanyavilág példáján
Vida György: Csongrád megye választásföldrajzi jellemzői, a 2011-es választási törvény tükrében

3. helyezések
Herpai Tamás: A panelprogram hatásai a szegedi lakótelepek társadalmára
Právetz Tamás: Hordalékegyenleg vizsgálat hidromorfológiai felmérések segítségével a Maros magyarországi és romániai szakaszán

Különdíjak
Barta Tímea: Rendszerváltás utáni tájszerkezeti változások elemzése a Dél-Kelet-Alföldön
Györki Andrea: Szeged bűnözésföldrajzi vizsgálata a bűnügyi statisztikák és szubjektív lakossági megítélések alapján
Pável Kitti, Szűcs Roland: A zöldterületek szerepe és fejlesztési lehetőségei Szeged- Makkosháza példáján

Helyezés nélküli résztvevők
Görbe Ágnes: Parterózió vizsgálata a Tisza alsó szakaszán
Győri Anna: Eolikus felszínformálás hazánk területén a pleisztocéntől a holocénig, a Duna-Tisza közének részletes elemzésével
Kovács Ildikó: A tematikus utak ismertsége és megítélése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Makra Zsófia: Szemben a trendekkel − Szuburbanizációs folyamatok Mórahalmon
Szikora Anna Ágnes: A Tisza mederváltozásai Szegednél
Takács Ágnes: A termikus komfortviszonyok térbeli mintázatának elemzése és kapcsolata a közterület-használattal Szeged belvárosában

2011.

1. helyezések + Különdíjasok
Berki Péter: Termikus komfortvizsgálat a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában
Csendes Bálint: Belviztérképezés szubpixelalapú osztályozással, Landsat 7 ETM+ műholdfelvételek alapján
Gazsó Mihály: A helyi internet-felhasználó lakosság a Dél-Alföldi Régió zöldturizmusához kapcsolódó attitűdjei

2. helyezések
Andrási Gábor: Fenékhordalék szemcseösszetételének alakulása a Dráván (+Különdíj)
Bán Attila: A allergia nyílt és rejtett morbiditásának földrajzi vizsgálata lokális léptékben
Bauer Márton: A repedésgeometria és a barlangok kapcsolata az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtőjén
Györgyövics Katalin: Negyedidőszaki homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban
Martyin Zita: A turizmus alapú területfejlesztés lehetőségei Mórahalom példáján
Nagy Gyula: A budapesti agglomeráció közösségi közlekedésének elvi és gyakorlati kérdései

3. helyezések
Nagy Dóra: A Maros hordalékkúp paleomedreink morfometriai vizsgálata térinformatikai módszerekkel
Nagy Zoltán: Alacsony árttér kialakulásának vizsgálata a Maroson (+Különdíj)
Kárász Dávid Sándor, Hajnal Andor: 3D hidrodinamikai modell a magyar-szerb országhatár menti régió k-i részéről, különös tekintettel a hévíztároló pannóniai rétegek hidrodinamikájára (+Különdíj)

Különdíjasok
Hernesz Péter: Az Alsó-Tisza vidék hololcén ártérfejlődése geomorfológiai vizsgálatok alapján
Nádudvari Ádám: Martfű komplex vonzáskörzetének feltárása empirikus úton és gravitációs modell segítségével
Vedrédi Katalin: Szegedi közösségi terek fejlesztésének vizsgálata