Geoinformatika MSc (nappali, levelező tagozat)


A Geoinformatika mesterképzési szak a Szegedi Tudományegyetem kezdeményezése alapján 2020-ban létesült a természettudományi képzési területen. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 2020. december 18-án jelent meg a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításaként.

A geoinformatika mesterképzés célja olyan geoinformatikus kutatók, elemzők képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva, képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikus képes a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében.


A 4 féléves (120 kredites) gyakorlatorientált képzés (a gyakorlati kreditek száma 60-70%) keretében a Földrajzi és Földtudományi Intézet és az Informatikai Intézet oktatóinak vezetésével az alábbi ismeretkörök szerint indul a képzés:


A képzésben a Természettudományi alapismeretek és a Gazdasági, jogi és humán ismeretek ismeretkörök mellett a Geoinformatikai szakmai ismeretkörök kurzusainak teljesítésével szerezhető meg a 120 kredit döntő többsége.


Geoinformatikai szakmai ismeretkörök:


• Térbeli adatbázisok, adatbányászat

• Geoinformatikai rendszerek programozása

• Térbeli adatgyűjtési technológiák

• Távérzékelés elmélete és gyakorlata, műholdas földmegfigyelés

• Légi földmegfigyelés és domborzatmodellezés

• Magas szintű térbeli adatelemzés, geoinformatika alkalmazása

• Web és nyílt forráskódú geoinformatika, felhő-alapú adatok kezelése

• Geoinformatikai projektmenedzsment


A képzés kurzusai ismeretkörökre, félévekre bontva a mintatantervben megtalálhatók.

A képzés része az 1 hetes terepgyakorlat és a 6 hetes szakmai gyakorlat.


A 3. és a 4 félévben a Diplomamunka készítése (20 kr) a választott témában témavezetők segítségével történik, melyhez a térbeli adatgyűjtő eszközök, a feldolgozáshoz szükséges hardver és szoftverek rendelkezésre állnak.


A képzés során hallgatók kutatómunkáját tutorok segítik. A hallgatók bekapcsolódhatnak az intézeti kutatócsoportok munkájába, különösen az Alkalmazott Geoinformatikai és Távérzékelési Laboratórium tevékenységébe.


A 3. vagy a 4. félévben lehetőség van a hallgatói mobilitási programokban részt venni, és akár a szakmai gyakorlatot, akár 1 teljes félévet külföldi felsőoktatási intézményben tölteni.

A Földtudományi Doktori Iskola képzési programjában, ezen belül a Geoinformatika alprogramban folytathatják kutató munkájukat a Geoinformatika mesterszakon végző hallgatók.


A képzés szakfelelőse (felvételi jelentkezés, kreditelismerés, tanulmányi ügyek): Dr. Mucsi László egyetemi docens – SZTE Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (email: mucsi.laszlo@szte.hu)


Mintaterv (nappali tagozat)


Mintatanterv (levelező tagozat)


Képzési és kimeneti követelmények


A képzés személyi és tárgyi feltételei