Az FDI védett hallgatói


Védés éve Doktorandusz jelölt Doktori értekezés címe Témavezető Képzési program
2017 Bán Attila A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján Pál Viktor Társadalomföldrajz
2017 Lennert József A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa Csatári Bálint Társadalomföldrajz
2017 Misi Dávid Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében Náfrádi Katalin Geológia
2017 Skultéti Ágnes Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well M. Tóth Tivadar Geológia
2017 Kovács Attila A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel Unger János, Kántor Noémi Geoökológia
2017 Csendes Bálint Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban Mucsi László Geomorfológia
2017 Bauer Márton Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs M. Tóth Tivadar, Raucsik Béla Geológia
2016 Gulyás Péter Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői Csatári Bálint Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2016 Csépe-Muladi Beáta A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken Mucsi László Geomorfológia
2016 Poyanmehr Zahra Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vízgeokémiai adatok figyelembevételével Szanyi János Geológia
2016 Szabó Tünde A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai Kovács Zoltán Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2016 Andrási Gábor A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata Kiss Tímea Geomorfológia
2016 Balizs Dániel Etnikai térstruktúra és asszimiláció a történelmi Vas megyében Bajmócy Péter Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2015 Molnár Dávid Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével Sümegi Pál Geológia
2015 Almási Enikő Eszter A ditrói alkáli masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája Pál-Molnár Elemér Geológia
2015 Hernesz Péter Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén Kiss Tímea Geomorfológia
2015 Bede Ádám A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei Sümegi Pál Geológia
2015 Bácsmegi Gábor Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyén Sümegi Pál Geológia
2015 Molnár László Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin M. Tóth Tivadar, Schubert Félix Geológia
2015 Tari Csilla Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel Szanyi János, Kovács Balázs Geológia
2015 Fabula Szabolcs A fogyatékosság, mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata Timár Judit Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2015 Cziczer István Pannónia korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés Magyar Imre, Szónoky Miklós Geológia
2015 Fejes Ildikó A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján Farsang Andrea Geomorfológia
2015 Horváth Janina Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension Geiger János Geológia
2015 Korom Annamária A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében Csatári Bálint Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2014 Serlegi Gábor Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban Bondár Mária, Sümegi Pál Geológia
2014 Katona Orsolya Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén Sipos György Geomorfológia
2014 Szalontai Csaba A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében Sümegi Pál Geológia
2014 Kőrösi Andrea Mária A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján Sümegi Pál, Gulyás Sándor Geológia
2014 Pap Ági Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken Becsei József, Boros Lajos Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2014 Mucsiné Égerházi Lilla Andrea Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján Unger János, Kántor Noémi Geoökológia
2014 Vass István Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése M. Tóth Tivadar, Dr. Szanyi János Geológia
2014 Sümeghy Borbála Alice A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója Kiss Tímea Geomorfológia
2014 Ahmed Korany Abdelraof Abdelaal Environmental Modelling And Spatial Landscape Analysis For The Contamination Risk Assessment Of Sensitive Areas Szilassi Péter, Jordán Győző Geomorfológia
2014 Knipl István Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése Sümegi Pál Geológia
2014 Józsa Klára A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Bajmócy Péter Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2013 Fiser-Nagy Ágnes Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir M. Tóth Tivadar Geológia
2013 Tobak Zalán A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával Mucsi László Geomorfológia
2013 Mészáros Minucsér Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora Mountain Mucsi László Geomorfológia
2013 Bíró Lóránt A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése M. Tóth Tivadar
Polgári Márta
Geológia
2013 Dabi Gergely A Mecsekalja zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója M. Tóth Tivadar
Schubert Félix
Geológia
2013 Henits László Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében Mucsi László Geomorfológia
2013 Bata Teodóra Közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata Mezősi Gábor Geomorfológia
2013 Keserű Imre Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns Timár Judit Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2013 Benyhe Balázs Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken Kiss Tímea Geomorfológia
2013 Omar Sliman Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties   Geológia
2013 Dudás Gábor Világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával Boros Lajos Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2012 Allow Khomine Tengervíz partmenti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével Szanyi János Geológia
2012 Hupuczi Júlia Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója Sümegi Pál Geológia
2012 Páll Dávid Gergely Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében Sümegi Pál Geológia
2012 Van Leeuwen Boudewijn Artifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classification Mezősi Gábor, Szatmári József Geomorfológia
2012 Sánta Gábor Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése Sümegi Pál Geológia
2012 Szilágyiné Sebők Szilvia Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének több léptékű szedimentológiai modellezése Geiger János Geológia
2012 Sinka Róbert Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra Csatári Bálint Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2012 Illésné Sándor Andrea A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán Kiss Tímea Geomorfológia
2012 Samu Andrea A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre Kevei Ferencné Geoökológia
2012 Náfrádi Katalin Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban Sümegi Pál Geológia
2011 Bezdán Mária Szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon Zsuffa István / Rakonczai János Geomorfológia
2011 Molnár Sándor Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján Sümegi Pál Geológia
2011 Tanács Eszter Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén Kevei Ferencné Geoökológia
2011 Hegedűs Gábor A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon Csatári Bálint Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2011 Gulyás Sándor Az édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában és az ártéri folyóvízi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójában Sümegi Pál Geológia
2011 Balog Kitti A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira Farsang Andrea Geoökológia
2010 Blanka Viktória Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében Kiss Tímea Geomorfológia
2010 Farkas Jenő Zsolt Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal Csatári Bálint Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2010 Persaits Gergő A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében Sümegi Pál Geológia
2010 Deák József Áron Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése Keveiné Bárány Ilona Geoökológia
2010 Vajda Gizella Renáta A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2010 Gál Tamás Mátyás Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása Unger János Geoökológia
2010 Kitka Gergely Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében Farsang Andrea Geoökológia
2009 Gulyás Ágnes Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben Unger János Geoökológia
2009 Batki Anikó A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise Pál-Molnár Elemér Geológia
2009 Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Mezősi Gábor Geomorfológia
2009 Oroszi Viktor Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán Kiss Tímea Geomorfológia
2009 Duray Balázs Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése Kevei Ferencné Geoökológia
2008 Zachar Judit A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei M. Tóth Tivadar Geológia
2008 Szepesi Gábor A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon Becsei József Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008 Puskás Irén Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása Farsang Andrea Geoökológia
2008 Kovács József Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására Geiger János Geológia
2008 Kiss János A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Nemes Nagy József Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008 Juray Tünde A város, mint turisztikai tér, Szeged példáján Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008 Bottyán Zsolt Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben Unger János Geoökológia
2008 Boros Lajos A városi depriváció térbelisége - konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal Becsei József Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2008 Balázs Bernadett Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése Unger János Geoökológia
2007 Unger Zoltán Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai Füst Antal Geológia
2007 Szatmári József Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban Mezősi Gábor / Mucsi László Geomorfológia
2007 Sipos György A meder dinamikájának vizsgálata a Maros Magyarországi szakaszán Kiss Tímea Geomorfológia
2007 Molnár Attilla Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése Mezősi Gábor Geomorfológia
2007 Kovács Gábor A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezettani vonzásai M. Tóth Tivadar Geológia
2007 Komarek Levente Strukturális változások a D-Alföld mezőgazdaságában Abonyi Gyuláné Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2007 Jenei Mária Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén Molnár Béla Geológia
2007 Hunyadfalvi Zoltán Kisléptékű heterogenitásvizsgálatok törmelékes üledékekben röntgen komputer tomográf alkalmazásával Geiger János Geológia
2007 Balogh András Az aprófalvas településállomány differenciálódási folymatai Csatári Bálint Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2006 Tóth László A Balkán a geográfiai, a geopolitikai és a biztonságpolitikai gondolkodásban, különös tekintettel Romániára Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2006 Sós Katalin A radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei Szegeden Szederkényi Tibor / Pál Molnár Elemér Geológia
2006 Péti Márton A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés Rakonczai János / Mezősi Gábor Geoökológia
2006 Kozák Péter A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében Rakonczai János Geomorfológia
2006 Kovács Ferenc Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára Rakonczai János Geoökológia
2006 Kovács Csaba Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2006 Fogarasi Sándor Karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben Kevei Ferencné Geomorfológia
2005 Jakab Gusztáv Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek
kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására
Sümegi Pál Geológia
2005 Tráser Ferenc A logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján. Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2005 Kóbor Balázs A liász kőszenes összlet radiológiai, geokémiai jellemzői, és bányászatának környezeti-radiológiai hatásai Pécsbányatelep környékén Szederkényi Tibor / Pál Molnár Elemér Geológia
2005 Jóri Johanna Határmenti iskolai mobilitás Szeged térségében Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2004 Szilassi Péter Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében Mezősi Gábor Geoökológia
2004 Sümeghy Zoltán A szegedi városi hősziget területi és id?beli eloszlásának térképezése és elemzése Unger János / Győrffy János Geoökológia
2004 Nédli Zsuzsanna A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája. M. Tóth Tivadar Geológia
2004 Falus György Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System. Szabó Csaba Geológia
2004 Divéky Erika Felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon Mezősi Gábor Geoökológia
2004 Barta Károly A talajerózió modellezése a Velencei-hegység D-i részén Mezősi Gábor Geomorfológia
2004 Bali Enikő Fluid/melt – wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin. Szabó Csaba Geológia
2003 Zseni Anikó Karsztos mintaterületek talajainak tápanyaggazdálkodása, nehézfémterhelése Kevei Ferencné Geoökológia
2003 Székely Andrea A határmenti együttműködés helyzete Magyarország és szomszédos országok között Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2003 Schubert Félix Szénhidrogén-tartalmú paleofluidum-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld kristályos aljzatában, a Szeghalom-dóm területén. M. Tóth Tivadar Geológia
2003 Horváth Szilvia A talaj nedvességtartalmának regionális különbségei K-Magyarországon Makra László / Mika János Geoökológia
2003 Bajmócy Péter Szuburbanizáció Magyarországon - a budapesti agglomeráción kívül Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai
2002 Karancsi Zoltán Természetes és antropogén eredetű környezetváltozás a Medves-térségterületén Mezősi Gábor Geoökológia
2002 Hoyk Edit A Ny-i Mecsek geoökológiai értékelése Kevei Ferencné Geoökológia
2002 Burján Balázs A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata Mezősi Gábor Geomorfológia
2001 Szónokyné Ancsin Gabriella A Jugoszláv működőtőke a Dél-Alföldön Mészáros Rezső Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai